NAV sitt samfunnsoppdrag

[1]NAV er den viktigste institusjonen i den norske velferdsstaten. NAV sin målsetting er å få flest mulig personer inn i arbeidsmarkedet og holde dem der, og sørge for at samfunnets behov for arbeidskraft er dekket. Dette kalles også arbeidslinjen i velferdspolitikken.

For å oppnå dette er det mange forskjellige virkemidler som NAV bruker, f. eks. opplæring og kvalifisering, oppfølging og veiledning og bistand til arbeidsgivere i forbindelse med rekruttering.

NAV er også ansvarlig for utbetaling av forskjellige stønader som er knyttet til den enkeltes livssituasjon. Blant annet er det ytelser som barnetrygd, dagpenger, sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller sykepenger.

NAV forvalter både statlige (f. eks. dagpenger) og kommunale (f. eks. sosialhjelp) ordninger, derfor er NAV-kontorene forskjellig fra kommune til kommune.